Gratis pechverhelping

Heeft u pech onderweg, dan bent u slechts één telefoontje verwijderd van hulp. Of het nu gaat om pech, een lekke band, verkeerde brandstof, een kwijtgeraakte sleutel, vandalisme of accuproblemen, zowel onderweg als thuis. Uw wagen wordt gratis gesleept wanneer u panne heeft in België. Bovendien krijgt u ook een vervangauto ter beschikking wanneer uw eigen auto niet meteen kan gerepareerd worden.

Let op: indien de herstellingen plaatsvinden aansluitend op de pechverhelping, blijven de wisselstukken, de brandstof, de oliën, de herstelkosten, de werkuren en de levering van stukken ten laste van de begunstigde.

Bij elk onderhoud dat wij aan uw wagen uitvoeren, verlengen wij gratis uw pechverhelping voor 1 jaar. Op die manier geniet u van een levenslange gratis 24/7 pechverhelping in België en 35 andere Europese landen (zie voorwaarden). U kunt steeds terecht op het nummer +32 2 286 35 76.

Voorwaarden pechverhelping

GEWAARBORGDE PRESTATIES IN BELGIE EN IN 35 EUROPESE LANDEN AAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE PECHVERHELPING

  1. DEFINITIES

1.1 Touring

Voor de gewaarborgde prestaties in België, verwijst “Touring” naar de vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Belgische Touring Club (TCB) (BTW nr. BE 0403.471.597), met maatschappelijke zetel te België, Wetstraat 44 te 1040 Brussel, die de uitvoering van een deel van de prestaties van pechverhelping, sleepdiensten en terbeschikkingstelling van vervangwagens in België heeft toevertrouwd aan de naamloze vennootschap Touring, waarvan de maatschappelijke eveneens gevestigd is te Wetstraat 44, 1040 Brussel, België, BTW BE 0403.471.401, RPR Brussel

1.2 Begunstigden

Om als begunstigde van de PECHVERHELPING te worden beschouwd, moet de derde-begunstigde aan alle volgende voorwaarden voldoen:

ingeschreven zijn op het platform TOTAL AUTO CARE dat 24/24 u, 7/7 d beschikbaar is op het adres https://my.totalautaocare.be

op het platform zijn gegevens, waaronder die van het voertuig dat in aanmerking komt voor de PECHVERHELPING, motorvoertuig met een maximaal totaalgewicht van 3,5 ton, ingevuld hebben (zie art. 1.3);

In de 30 dagen voorafgaand aan zijn toetreding tot TOTAL ASSISTANCE, minstens een onderhoud hebben verricht dat recht geeft op de dekking TOTAL ASSISTANCE in een garage die aangesloten is bij het programma TOTAL AUTO CARE. De afspraak voor dit onderhoud moet verplicht zijn bevestigd op het TOTAL AUTO CARE-platform. Het recht op TOTAL ASSISTANCE zal bevestigd worden door de garage die de prestatie heeft verricht na de uitvoering en betaling ervan. De derde-begunstigde zal een e-mail ontvangen die hem wijst op de mogelijkheid om van de bijstand te genieten, mits hij de voorwaarden ervan aanvaardt.

De algemene voorwaarden van de TOTAL ASSISTANCE aanvaardt hebben binnen de 30 dagen die volgen op de toekenning van dit recht. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden gebeurt op het platform TOTAL AUTO CARE.

Overeengekomen wordt dat bij de oproep om pechverhelping, de begunstigde zal worden gevraagd om zijn identiteit bekend te maken (naam, voornaam) en de nummerplaat van het voertuig waarvoor hij een tussenkomst vraagt.

1.3 Gedekt voertuig

Wordt beschouwd als gedekt voertuig, elk nieuw of tweedehandsvoertuig (personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, bestelwagen, minibus, mobilhome en moto met cilinderinhoud groter dan 50CC) van elk merk waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet hoger is dan 3,5 ton en waarvan de nummerplaat door TOTAL is opgegeven aan Touring in het kader van de service TOTAL AUTO CARE. De nummerplaat moet conform zijn met het inschrijvingsbewijs van het opgegeven voertuig, anders wordt het voertuig niet beschouwd als gedekt voertuig.

Wordt eveneens beschouwd als gedekt voertuig: de caravan of aanhangwagen met een geladen gewicht van minder dan 1,5 ton die door het gedekte voertuig getrokken wordt op het ogenblik van het incident.

1.4 Incident

Worden beschouwd als incident: alle defecten aan de mechanische, elektrische of elektronische onderdelen van het gedekte voertuig die leiden tot immobilisatie van het voertuig, hetzij thuis of op de openbare weg, of waardoor het voertuig niet meer in veilige omstandigheden kan rijden.

Er is eveneens dekking bij verkeersongevallen, incidenten door problemen met de banden, brandstofpanne, panne ten gevolge van het gebruik van een verkeerde brandstof in het voertuig, vastrijden van het voertuig, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of van onderdelen van het voertuig, immobilisatie van het voertuig door verlies of diefstal van de sleutels of omdat de sleutel zich nog in het afgesloten voertuig bevindt.

Worden niet als incidenten beschouwd: defecten die te wijten zijn aan kennelijke niet-naleving van het door de constructeur voorziene onderhoudsschema, immobilisatie van het gedekte voertuig door de ordediensten, inbeslagname van het voertuig of iedere andere wettelijke immobilisatie, immobilisatie door gebruik van de wagen op moeilijk berijdbaar terrein (crossen in bossen, weiden, enz.), als gevolg van natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, hagelbuien (of iedere andere klimaatramp) of nog immobilisatie van het voertuig in een garage of carrosseriewerkplaats.

Worden evenmin als incidenten beschouwd, de gebeurtenissen die zich voordoen terwijl de bestuurder niet in staat is om te rijden, niet in staat is om de nodige manoeuvres uit te voeren of zich onder invloed van alcohol, verdovende of bedwelmende middelen bevindt.

1.5 Woonplaats

Wordt als woonplaats beschouwd, de hoofdverblijfplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de begunstigde.

  1. WAARBORGEN

De waarborgen kunnen door de begunstigde opgevraagd worden bij TOTAL. De dekkingsperiode van het voertuig bedraagt 52 weken na de bevestiging van het recht om te genieten van de TOTAL ASSISTANCE door een garage die bij het programma TOTAL AUTO CARE is aangesloten. De afspraak voor de onderhoudsbeurt moet verplicht bevestigd zijn op het TOTAL AUTO CARE-platform. Het recht op PECHVERHELPING zal bevestigd worden door de garage die het onderhoud verricht nadat de prestatie is uitgevoerd en betaald. De begunstigde moet op het TOTAL AUTO CARE-platform bevestigen dat hij de voorwaarden van de formule PECHVERHELPING aanvaardt.

De waarborgen treden in werking om 00.00 uur de dag na de uitvoering en ontvangst van betaling van een onderhoudsbeurt die recht geeft op PECHVERHELPING in het net TOTAL AUTO CARE mits aanvaarding door de begunstigde van de algemene voorwaarden van TOTAL ASSISTANCE op het TOTAL AUTO CARE-platform.

Indien de begunstigde de algemene voorwaarden van TOTAL ASSISTANCE niet dezelfde dag aanvaardt als de uitvoering en de ontvangst van betaling van de onderhoudsbeurt, treden de waarborgen in werking om 00.00u van de dag volgend op de aanvaarding van de algemene voorwaarden van TOTAL ASSISTANCE door de begunstigde.

 

De dekkingsperiode start op de dag volgend op de uitvoering en de ontvangst van betaling van de onderhoudsbeurt.

2.1 Prestaties in België en in 35 Europese landen

De uitvoering van een onderhoudsbeurt die voldoet aan de voorwaarden (zie artikel 1.2) in het net TOTAL AUTO CARE, geeft de begunstigde recht op dekking voor zijn voertuig in België en in 35 Europese landen. Die dekking geeft recht op gratis levering van de gewaarborgde prestaties, zoals voorzien in artikel 2.2, met beschikbaarstelling van een vervangwagen gedurende 24 uur tijdens de geldigheidsperiode van de dekking.

De gewaarborgde prestaties worden maximaal 2 (twee) maal toegekend in twaalf opeenvolgende maanden. Indien interventies nodig zijn als gevolg van een fout van de wegenwachter, zal Touring blijven bijstand bieden aan het lid. Wanneer echter, bij een lege batterij, deze defect blijkt en de begunstigde weigert om ze te laten vervangen zal, als hij dezelfde dag opnieuw een lege batterij heeft, de tweede tussenkomst als een nieuwe tussenkomst worden beschouwd.

 

2.2 Gewaarborgde prestaties

Touring stelt haar nationale organisatie voor hulp op de weg ter beschikking van de begunstigden. Deze organisatie is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar door een eenvoudige telefonische oproep naar het nummer voor PECHVERHELPING.

De begunstigden van de PECHVERHELPING profiteren van de waarborgen pechverhelping, lokaal slepen, terug-naar-huis service, informatiediensten en vervangwagen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Touring bij ongevallen nooit de plaats kan innemen van organisaties zoals de politie, ambulance- en brandweerdiensten, Rode Kruis, verzekeringsmaatschappijen, enz.

Als Touring de naam en het betrokken voertuig niet terugvindt in de dagelijks bijgehouden database, terwijl de oproeper beantwoordt aan de in artikel 1.2 bepaalde voorwaarden, zal Touring:

bij een schadegeval in België, aan de oproeper een eenmalige betalende tussenkomst voorstellen

bij een schadegeval in het buitenland, de bestuurder in contact brengen met een bijstandsbedrijf in het buitenland om de nodige prestaties te regelen, die ten laste blijven van de klant.

2.3 Territoriaal bereik

De gewaarborgde prestaties in het kader van de aan de begunstigden geboden dekking gelden in de landen van de Europese Unie (behalve in Estland, Letland, Litouwen en Cyprus), alsook in het Prinsdom Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Macedonië, Noorwegen, Roemenië en Servië.

De prestaties aan de voertuigen zijn niet gewaarborgd op de Canarische Eilanden en in Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op Afrikaans grondgebied, in Turkije en buiten continentaal Frankrijk.

2.4 Wegenwacht

Touring regelt en draagt de kosten voor het sturen van een Touring-wegenwachter of een door Touring gemachtigd monteur/hersteller naar de plaats waar het gedekte voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een incident, ongeacht of dit thuis is of elders op de openbare weg in de landen van de Europese Unie (behalve Estland, Letland, Litouwen en Cyprus), alsook in het Prinsdom Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Macedonië, Noorwegen, Roemenië en Servië. De prestaties aan de voertuigen gelden niet in de Canarische Eilanden en in Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op Afrikaans grondgebied, in Turkije en buiten continentaal Frankrijk.

De wisselstukken, brandstof, smeeroliën, enz. blijven ten laste van de begunstigde.

De kosten voor herstelling, werkuren en levering van onderdelen blijven ten laste van de begunstigde. Touring kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit of prijzen van de door een garagist uitgevoerde herstellingen.

2.5 Lokale sleepdienst

In de in artikel 2.1 en 2.2 bedoelde gevallen, wanneer het onmogelijk blijkt om het gedekte voertuig dat geïmmobiliseerd is ten gevolge van een incident, opnieuw rijklaar te maken of de minimale veiligheidsvoorwaarden om de herstelling uit te voeren niet gewaarborgd kunnen worden op de plaats van de immobilisatie of de herstelling te lang zal duren, regelt Touring en draagt de kosten voor het slepen van het betrokken voertuig naar de garage die aangesloten is bij TOTAL AUTO CARE en die hen een voordeel PECHVERHELPING hebben toegekend bij immobilisatie in België of de dichtstbijzijnde garage bij immobilisatie in het buitenland tenzij de immobilisatie op 30 KM van de Belgische grenzen gebeurt. In dit geval zal het slepen ook naar een garage die behoort tot het Total Auto Care-netwerk in België georganiseerd worden en die aan de begunstigden de PECHVERHELPING heeft toegekend.

 Tijdens het slepen of vervoeren van het gedekte voertuig, neemt Touring de verantwoordelijkheid en de zorg voor de sleutels en de boorddocumenten van het bedoelde voertuig op zich, maar wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud.

Indien ingevolge een ongeval of pech, het voertuig dringend weggesleept moet worden op politiebevel, zal Touring ten belope van € 125 (tarief dat jaarlijks zal worden geïndexeerd en voor het wordt toegepast aan Total zal worden meegedeeld) tussenkomen in de sleepkosten aangerekend door de aangestelde sleepdienst, op basis van de factuur van deze laatste.

2.6 Vervangwagen

Indien het onmogelijk blijkt om het gedekte voertuig, dat ten gevolge van een incident geïmmobiliseerd is, opnieuw rijklaar te maken en het gesleept/vervoerd wordt, regelt Touring op verzoek van de begunstigde en draagt de kosten van terbeschikkingstelling van een vervangwagen van categorie A of B van een willekeurig merk gedurende 24 uur.

De bestuurder van de vervangwagen moet minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van zijn rijbewijs.

Voordat een vervangwagen wordt toegekend, moet Touring of zijn lokale partner een diagnose van de panne maken. De toekenning van de vervangwagen wordt gewaarborgd binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheid en de begunstigde aanvaardt om zich te houden aan de algemene voorwaarden van de terbeschikkingstelling zoals bepaald in de verhuurovereenkomst van het door Touring aangeduide verhuurbedrijf.

Er zal geen vervangwagen worden toegekend indien het gedekte voertuig geïmmobiliseerd is in een garage of bij een carrosseriehersteller voor onderhouds- of opknapwerken die geen verband houden met het incident of voor herstellingswerken ingevolge een incident dat zich in de garage zelf heeft voorgedaan.

De algemene huurvoorwaarden van het huurbedrijf zullen vóór de terbeschikkingstelling van de huurwagen aan de begunstigde ter ondertekening worden voorgelegd.

De begunstigde, die een vervangwagen ter beschikking krijgt, verbindt zich ertoe deze terug te bezorgen op het einde van de periode van terbeschikkingstelling die uitdrukkelijk vermeld is in de verhuurovereenkomst en dit op de door Touring bepaalde plaats, dag en tijdstip. Bij laattijdige inlevering van de vervangwagen zal elke dag waarvan meer dan 2 uur verstreken zijn, als een volledige dag worden beschouwd en aan de begunstigde worden aangerekend. Het voertuig moet terugbezorgd worden met een volle brandstoftank.

De terbeschikkingstelling kan gebeuren, hetzij in een van de door Touring goedgekeurde centra voor terbeschikkingstelling, hetzij op een door Touring aangeduide plaats.

De vervangwagen wordt ter beschikking gesteld voor de duur van de herstelling van het gedekte voertuig zoals bepaald en voorzien door Touring, rekening houdend met de aard van de pech, met een maximum van 24 uur of tot maandagochtend indien het voertuig normaal gezien op een zondag teruggegeven moet worden. De vervangwagen wordt maar toegekend op uitdrukkelijk verzoek van de begunstigde aan de Touring-wegenwachter of aan de door Touring gemachtigd monteur/hersteller voor zover aan de huidige algemene voorwaarden is voldaan. Touring behoudt zich het recht voor om elke latere aanvraag te weigeren.

De brandstofkosten en tolkosten zijn ten laste van de begunstigde.

Bij ontvangst van de vervangwagen zal de begunstigde een waarborg moeten betalen volgens de voorwaarden bepaald in de verhuurovereenkomst van de verhuurder. De begunstigde moet hiertoe over een kredietkaart beschikken, omdat deze zal worden gevraagd door de verhuurder om de waarborg te voldoen.

Deze waarborg zal maar aan de begunstigde worden teruggegeven indien het voertuig, op het einde van de in de verhuurovereenkomst bepaalde periode, zonder bijkomende schade wordt terugbezorgd en de begunstigde aan alle verplichtingen vermeld in de verhuurovereenkomst heeft voldaan. Bij de ontvangst en de teruggave van de vervangwagen, zal de staat van het voertuig worden nagegaan door middel van een check-in/check-outverslag dat door de begunstigde en de verhuurder voor akkoord moet worden ondertekend.

De begunstigde staat borg wanneer een derde de vervangwagen gebruikt en is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door die derde wordt veroorzaakt.

De begunstigde die een vervangwagen heeft gebruikt, verbindt zich ertoe deze terug te bezorgen uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of de daaropvolgende maandagmorgen indien het voertuig normaal had moeten worden teruggeven op een zondag en dit op de overeengekomen plaats, dag en tijdstip.

Daar de voertuigen niet teruggegeven kunnen worden buiten de openingsuren van de kantoren of op een zondag of feestdag, kan dit over het algemeen gebeuren op het eerste uur van de volgende openingsdag. Dit kan de terbeschikkingstelling van de vervangwagens aan de begunstigden van de PECHVERHELPING zowel verlengen als verkorten (voor een voertuig dat ter beschikking wordt gesteld op een vrijdag tussen 20 en 24 uur).

België: mogelijke gevallen

Terbeschikkingstelling van de vervangwagen bij de verhuurder              Verwachte teruggave van de vervangwagen bij de verhuurder

Van zondag tot vrijdag tussen 8.00 en 20.00 u  Max. 24 uur later, tussen 8.00 en 20.00 u

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, tussen 20.00 en 24.00 u     De tweede dag erna om 8.00 u (zaterdag om 9.00 u)

Vrijdag tussen 20.00 en 24.00 u               Zaterdag om 20.00 u ten laatste.

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, tussen 0.00 en 8.00 u           De dag erna om 8.00 u (zaterdag om 9.00 u)

Van zaterdag 9.00 tot zondag 8.00 u      Maandag 8u (dinsdag 8.00 u als maandag een feestdag is)

Bij terbeschikkingstelling van een vervangwagen, vergoedt Touring niet de verplaatsingskosten om het voertuig op te halen en terug te brengen naar een depot van het door Touring aangeduide verhuurbedrijf.

De teruggave van het voertuig moet gebeuren binnen de openingsuren van de verhuurder aangeduid door Touring. Als het kantoor van de verhuurder op dat ogenblik gesloten is, dient het voertuig op het eerste uur bij heropening te worden teruggegeven. Dit zal aan de begunstigde worden meegedeeld bij de terbeschikkingstelling van het voertuig.

Bij laattijdige teruggave van de vervangwagen, zal/zullen de extra dag(e)n worden aangerekend, met dien verstande dat een dag waarvan meer dan 2 uur zijn verstreken, als een volledige dag wordt beschouwd. Het voertuig moet terugbezorgd worden met een volle brandstoftank.

Indien de begunstigde de vervangwagen langer dan de door Touring bepaalde termijn wil behouden, dan moet hij zich aanbieden bij de verhuurder vóór het einde van de door Touring gewaarborgde periode van terbeschikkingstelling vermeld in de verhuurovereenkomst. Voor die verlenging zal de begunstigde een afzonderlijke overeenkomst met de verhuurder moeten sluiten. De verhuurder zal hem de extra dag(en) factureren volgens de voorwaarden bepaald in die afzonderlijke verhuurovereenkomst.

De vervangwagen is gedekt door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en materiële schade volgens de voorwaarden bepaald in de verhuurovereenkomst van de verhuurder.

Op verzoek van de begunstigde van wie het gedekte voertuig speciaal ingericht is om door een mindervalide bestuurder te kunnen worden bestuurd, regelt Touring en draagt de kosten voor terbeschikkingstelling van een vervangwagen die speciaal is uitgerust voor gebruik door mindervalide bestuurders, voor zover beschikbaar en zonder enige garantie dat de vervangwagen aangepast is aan de handicap van de begunstigde bestuurder.

 

2.6.1 Bijzonderheden bij beschikbaarstelling van een vervangwagen in Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal.

Indien de begunstigde de vervangwagen langer dan de door Touring bepaalde termijn wil behouden, dan moet hij zich aanbieden bij de verhuurder vóór het einde van de door Touring gewaarborgde periode van terbeschikkingstelling vermeld in de verhuurovereenkomst. Voor die verlenging zal de begunstigde een afzonderlijke overeenkomst met de verhuurder moeten sluiten. De verhuurder zal hem de extra dag(en) factureren volgens de voorwaarden bepaald in die afzonderlijke verhuurovereenkomst.

Indien de begunstigde de vervangwagen langer dan de door Touring bepaalde termijn wil behouden, dan moet hij zich aanbieden bij de verhuurder vóór het einde van de door Touring gewaarborgde periode van terbeschikkingstelling vermeld in de verhuurovereenkomst. Voor die verlenging zal de begunstigde een afzonderlijke overeenkomst met de verhuurder moeten sluiten. De verhuurder zal hem de extra dag(en) factureren volgens de voorwaarden bepaald in die afzonderlijke verhuurovereenkomst.

Indien de begunstigde de vervangwagen langer dan de door Touring bepaalde termijn wil behouden, dan moet hij zich aanbieden bij de verhuurder vóór het einde van de door Touring gewaarborgde periode van terbeschikkingstelling vermeld in de verhuurovereenkomst. Voor die verlenging zal de begunstigde een afzonderlijke overeenkomst met de verhuurder moeten sluiten. De verhuurder zal hem de extra dag(en) factureren volgens de voorwaarden bepaald in die afzonderlijke verhuurovereenkomst.

 

Indien de begunstigde de vervangwagen langer dan de door Touring bepaalde termijn wil behouden, dan moet hij zich aanbieden bij de verhuurder vóór het einde van de door Touring gewaarborgde periode van terbeschikkingstelling vermeld in de verhuurovereenkomst. Voor die verlenging zal de begunstigde een afzonderlijke overeenkomst met de verhuurder moeten sluiten. De verhuurder zal hem de extra dag(en) factureren volgens de voorwaarden bepaald in die afzonderlijke verhuurovereenkomst.

2.7 Terug-naar-huis service

Indien de begunstigde, terwijl zijn voertuig geïmmobiliseerd is en naar een garage moet worden gesleept/vervoerd, kiest om geen gebruik te maken van de vervangwagen, organiseert en draagt Touring de kosten van de terugkeer, van de begunstigde zelf, de passagiers van het gedekte voertuig alsook hun bagage, van de plaats van het incident naar de woonplaats van de begunstigde. Touring bepaalt de vervoerwijze en regelt het nodige vervoer voor de terugkeer van de begunstigden.

Het kan gaan om de dienstwagen van de wegenwachter, de sleepwagen van de hersteller/monteur, een taxi of om het even welk openbaar vervoermiddel. Touring zal aan de begunstigde de vervoerkosten terugbetalen op eenvoudige voorlegging van de vervoerbewijzen. Ook indien de panne of de herstelling in de garage meer dan 48 uur duurt, zal Touring voorstellen om de begunstigde en de passagiers van het voertuig te repatriëren naar de woonplaats van de begunstigde. Het voertuig daarentegen zal niet op kosten van Touring worden gerepatrieerd.

De terug-naar-huis service bij tussenkomt aan het voertuig is echter niet mogelijk als betrokkene zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Bij terugkeer naar België vanaf het buitenland met de trein, vliegtuig of met een huurwagen, komt Touring tussen ten bedrage van maximum € 500. Touring zal de begunstigde van de PECHVERHELPING de effectief aangegane kosten terugbetalen op voorlegging van de bewijsstukken.

Touring staat niet in voor het vervoer van overleden of verwonde personen.

  1. ALGEMENE BEPALINGEN

3.1 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Touring zal de door TOTAL overgemaakte persoonsgegevens van de begunstigden niet gebruiken om hen informatie te verstrekken over de door Touring geboden diensten.

3.2 Frauduleuze verklaringen

Als de begunstigde opzettelijk een frauduleuze aanvraag of verklaring indient, bijvoorbeeld met betrekking tot te vergoeden bedragen voor sleepdiensten van een dienstverlener, wordt de door Touring geboden dekking nietig verklaard en is er geen tussenkomst.

3.3 Uitzonderlijke omstandigheden

Touring is niet verantwoordelijk voor schade, vertragingen, gebreken of belemmeringen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de prestaties en niet aan haar kunnen worden toegerekend of die het gevolg zijn van overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, invasie, handelingen van vijandige buitenlandse machten, vijandelijkheden (al dan niet na een oorlogsverklaring), verbeurdverklaring, nationalisatie, staking, oproer, terrorisme, sabotage, krijgswet, rekwisitie, grondverzakking of -verschuiving, overstroming of elke andere natuurramp.

Hetzelfde geldt voor alle schade die het gevolg is van het verlies, de vernietiging of de beschadiging van goederen of alle verliezen of uitgaven die daarvan het gevolg zijn of elk verlies dat het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zou worden door:

Een ioniserende straling of een radioactieve besmetting ten gevolge van nucleaire brandstof of afval van de verbranding van een nucleaire brandstof of

De toxische radioactieve explosie of elke onzekere eigenschap van een explosieve nucleaire samenstelling of één van de componenten daarvan.

3.4 Misbruik of nalatigheid

Touring behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de gewaarborgde prestaties te annuleren of op te schorten of de aansluiting eventueel op te zeggen wanneer er nalatigheid, fraude, misbruik en/of herhaalde incidenten uit hoofde van de begunstigde worden vastgesteld. Hetzelfde geldt wanneer vastgesteld wordt dat de bestuurder niet in staat is om te rijden, niet de nodige manoeuvres kan uitvoeren of onder invloed verkeert van alcohol of bedwelmende of verdovende middelen.

3.5 Rechtsbevoegdheid

Alle geschillen op welke grond ook, zelfs bij aanhangigheid of samenhang, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, die het Belgisch recht zullen toepassen.

3.6 Indeplaatsstelling

De begunstigden verbinden zich ertoe Touring in al hun rechten te doen treden ten aanzien van iedere verantwoordelijke derde in geval van misbruik, fraude of poging tot fraude of ten aanzien van een reparateur, koetswerkhersteller, dealer, indien blijkt dat de panne het gevolg is van een fout bij een vroegere herstelling.

De begunstigden doen Touring ook in hun rechten treden ten aanzien van hun eigen verzekeraar, in het kader van de dekking van de risico’s die het voorwerp zijn van deze overeenkomst.

Financiële renting

Type maandelijkse betalingen:

Vast

Duurtijd (voertuigen < 1 jaar):

24 - 60 maanden

Duurtijd (voertuigen > 1 jaar):

84 maanden - voertuigleeftijd²

Aankoopoptie:

16 tot 50% van het investeringsbedrag

Maandelijkse facturen:

Kosten

Boekhouding:

Verschijnt in de resultatenrekening

Eigenaar:

Juridisch: leasingmaatschappij
Fiscaal: klant

² Voorbeeld: een wagen van 32 maanden kan het voorwerp van een contract uitmaken voor een maximale duur van 52 maanden d.w.z. 84 maanden min 32 maanden

Financiële leasing

Type maandelijkse betalingen:

Vast

Duurtijd (voertuigen < 1 jaar):

24 - 60 maanden

Duurtijd (voertuigen > 1 jaar):

84 maanden - voertuigleeftijd²

Aankoopoptie:

Max 15% van het investeringsbedrag

Maandelijkse facturen:

Kapitaalaflossing met interesten

Boekhouding:

Verschijnt op balans

Eigenaar:

Juridisch: leasingmaatschappij
Fiscaal: klant

² Voorbeeld: een wagen van 32 maanden kan het voorwerp van een contract uitmaken voor een maximale duur van 52 maanden d.w.z. 84 maanden min 32 maanden

Saloncondities

Bovenop de super saloncondities krijgt u extra korting op groen en voordelig rijden!

Ontdek onze saloncondities in de showroom en maak kennis met LPG en CNG en rijd groen en goedkoop met uw nieuwe wagen. U kan ook genieten van extra korting op onze stockwagens.

We heten u graag welkom bij Garage Laenen Geel.